Η καλλιέργεια της γης γεννά τον πολιτισμό και είναι θεμέλια εργασία του ανθρώπου. Άνθρωπος και γη αποτελούν μια ενότητα από την οποία καθορίζεται η δημιουργία πραγματικά βιώσιμων κοινωνιών. Οι καλλιεργητικές πρακτικές της βιομηχανοποιημένης γεωργίας έχουν επιφέρει την υποβάθμιση της αγροτικής γης και των οικοσυστημάτων ανά τον κόσμο. Ακόμη όμως μεγαλύτερη υποβάθμιση και κίνδυνο, τόσο για την βιοποικιλότητα της φύσης όσο και για την ανθρώπινη υγεία, αποτελούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και οι γεωργικές πολιτικές για τον έλεγχο του σπόρου. Μια φυσική γεωργία βασισμένη σε αγροοικολογικές μεθόδους και σε τοπικοποιημένα συστήματα παραγωγής μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια για την επαναφορά της χαμένης ισορροπίας μεταξύ των σύγχρονων κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φυσικές μέθοδοι καλλιέργειας διασφαλίζουν την οικολογία και την διατροφική ποιότητα, ορίζοντας ως αρχή τους την αρμονία όλων των αλληλοσυνδεόμενων τμημάτων του οικοσυστήματος .Από την γονιμότητα των εδαφών, την διατήρηση των πόρων και της βιοποικιλότητας εξαρτάται και η ποιότητα της ανθρώπινης διαβίωσης. Η γεωργία δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά την βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού.

Από την Tierra επιχειρείται η συνδιαμόρφωση των συνθηκών για έναν φυσικό γεωργικό τρόπο ζωής με πολιτισμικές αξίες. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο εκφράζεται με την προώθηση της φυσικής γεωργίας και μελισσοκομίας, την διάδοση των παραδοσιακών τεχνών καθώς και την γενικότερη υιοθέτηση ενός φυσικού τρόπου ζωής.