Η οικολογία συνιστά μια μελέτη της νοημοσύνης της φύσης.Τα οικοσυστήματα αποτελούν αυτοοργανωμένα συστήματα τα οποία αυτοσυντηρούνται και αυτοεξελίσσονται στην βάση της βιοποικιλότητας. Η οικολογία αφορά την μελέτη των συνισταμένων που διατηρούν αειφόρα τα οικοσυστήματα μέσω  της ισορροπίας του κύκλου των στοιχείων και της βιοποικιλότητας. Η γεωργία αποτελεί μια από τις βασικότερες δραστηριότητες που επηρεάζει την ισορροπία των οικοσυστημάτων.  Άνθρωπος και γη αποτελούν μια ενότητα από την οποία καθορίζεται η δημιουργία πραγματικά βιώσιμων κοινωνιών. Οι καλλιεργητικές πρακτικές της βιομηχανοποιημένης γεωργίας έχουν επιφέρει την υποβάθμιση της αγροτικής γης και των οικοσυστημάτων ανά τον κόσμο. Ακόμη όμως μεγαλύτερη υποβάθμιση και κίνδυνο, τόσο για την βιοποικιλότητα της φύσης όσο και για την ανθρώπινη υγεία, αποτελούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και οι γεωργικές πολιτικές για τον έλεγχο του σπόρου. Μια φυσική γεωργία βασισμένη σε αγροοικολογικές μεθόδους και σε τοπικοποιημένα συστήματα παραγωγής μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια για την επαναφορά της χαμένης ισορροπίας μεταξύ των σύγχρονων κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φυσικές μέθοδοι καλλιέργειας διασφαλίζουν την οικολογία και την διατροφική ποιότητα, ορίζοντας ως αρχή τους την αρμονία όλων των αλληλοσυνδεόμενων τμημάτων του οικοσυστήματος . Η γεωργία δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά την βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού. Από την γονιμότητα των εδαφών, την διατήρηση των πόρων και της βιοποικιλότητας εξαρτάται και η ποιότητα της ανθρώπινης διαβίωσης. Η οικολογία καθορίζει τα ευρύτερα επίπεδα της ανθρώπινη υγείας με την ανοσοοικολογία να αποτελεί μια μελέτη των σχέσεων της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας του  ανοσοποιητικού σύστηματος.

Από την Tierra επιχειρείται η διαλεκτική προσέγγιση του τι είναι πραγματικά οικολογία και η συνδιαμόρφωση των συνθηκών για έναν φυσικό τρόπο ζωής με πολιτισμικές αξίες. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο εκφράζεται με την διάδοση βασικών οικολογικών αρχών και την προωθηση της αγροσυντροπικής γεωργίας και της φυσικής μελισσοκομίας.